Formy organizacyjno-prawne firm przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm

Kolejna część szkolenia: Otwieranie, prowadzenie, finansowanie firm i przedsiębiorstw - błędy w zarządzaniu › Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm: JEDNOSTKA GOSPODARCZA OSOBY FIZYCZNEJ - formy organizacyjna, prawna dla małej firmy, przedsiebiorstwa

JEDNOSTKA GOSPODARCZA OSOBY FIZYCZNEJ - dla osób, które chcą działać na własny rachunek, to prawie idealna forma prowadzenia działalności. Rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować. W zależności od posiadanych kwalifikacji osobistych stosunkowo prosto uzyskać koncesje i zezwolenia. Minusem jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym majątkiem osobistym, również wspólnym majątkiem małżonków. Przy zakładaniu tego typu działalności należy również rozważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Składki należy opłacać nawet w wypadku wystąpienia straty lub braku przychodów z działalności. Dopiero wyrejestrowanie powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego. Jeśli działalność gospodarcza ma charakter zajęcia dodatkowego i uzyskujesz dochody z pracy, a wynagrodzenie tam otrzymywane jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, określonemu w odrębnych przepisach – wtedy obowiązek ubezpieczeniowy ogranicza się do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaletą tej formy jest brak uciążliwych formalności przy zakładaniu firmy, możliwe są wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności, nieskomplikowany sposób likwidacji. Wadą jest natomiast odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody. Formy opodatkowania: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów lub pełna księgowość.

 

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm: Spółka cywilna - formy organizacyjna, prawna dla małej firmy, przedsiębiorstwa z kilkoma wspólnikami

SPÓŁKA CYWILNA - do 31.12.2000r. spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie nie jest już to możliwe, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki cywilne zawiązywać dla realizowania celów gospodarczych. W tym przypadku w wydziale działalności gospodarczej rejestrują się poszczególni wspólnicy, jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, zaznaczając we wniosku, że działalność prowadzić będą w formie spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Zobowiązania w imieniu spółki cywilnej zaciąga każdy ze wspólników.
Zaletą jest tutaj duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki. Dobra forma dla działalności małych rozmiarów – np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa. Nieskomplikowany sposób likwidacji. Wadą jest niewątpliwie odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem osobistym, również wspólnym majątkiem małżonków, wierzyciel może dowolnie wskazać wspólnika, który zaspokoi jego żądania. Formy opodatkowania: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, pełna księgowość.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm: Spółka z o.o.  - formy organizacyjna, prawna dla małej i dużej firmy/ przedsiębiorstwa, ze wspólnikami jak i z jednym udziałowcem

SPÓŁKA Z O.O. - posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową, stanowiącą związek kapitału, a nie osób. Powstaje na mocy umowy notarialnej i zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W imieniu spółki działa jej zarząd a nie wspólnicy. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu solidarnie całym swoim majątkiem. Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Kapitał zakładowy spółki powstaje z udziałów wnoszonych przez jej wspólników (może to być tylko jedna osoba), przy czym minimalna wartość kapitału to: 5.000 zł. Udziałowcy spółki wybierają jej zarząd, który podejmuje decyzje w sprawach bieżącej działalności spółki oraz ponosi odpowiedzialność prawną za podjęte przez spółkę zobowiązania. W spółkach o wyższym kapitale - powyżej 500.000,00 zł. - i większej liczbie udziałowców - powyżej 50 - powołuje się radę nadzorczą i komisję rewizyjną, które nadzorują prace zarządu. Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub skrót "sp. z o.o.". Spółka z o.o. jest dobrą formą do prowadzenia działalności zarówno w niewielkim jak i dużym rozmiarze. Spółka może być jednoosobowa, do spółki w razie potrzeby bez przeszkód można przyjąć nowego wspólnika, spółka może uzyskiwać koncesje i zezwolenia.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Zaletami tej formy są: wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki, możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika, możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym (maszyny, urządzenia). Za wady można uznać: kosztowna procedura rejestracyjna, brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej. Formy opodatkowania: zasady ogólne - pełna księgowość.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - firm: Pozostałe przykładowe formy organizacyjno-prawne firm, przedsiębiorstw

Ine przykładowe formy prawne działalności gospodarczej
Inne formy prawne: SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Formy organizacyjno-prawne firm przedsiębiorstw

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym