Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest odpowiednikiem kont księgowych z pełnej księgowości. Na poswojsku dowiesz się kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz jak powinno się PKPiR prowadzić.

Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPIR)

Kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Osoby opłacające podatek w formach zryczałtowanych tzn. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia księgi. Natomiast osoby opodatkowane na zasadach ogólnych według skali degresywnej 18 i 32% lub liniowej 19% są do tego obowiązane.

Podatnik składa w urzędzie skarbowym pismo informujące o wyborze zasady opodatkowania:

  • w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, przed jej rozpoczęciem 
  • w przypadku kontynuacji działalności do 20 stycznia roku podatkowego - przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku.

Jeżeli zasady opodatkowania nie ulegają zmianie na kolejny rok to oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania składać nie trzeba.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są:

• osoby fizyczne,

• spółki cywilne osób fizycznych,

• spółki jawne osób fizycznych,

• spółki partnerskie

wykonujące działalność gospodarczą.

Ponadto obowiązek prowadzenia księgi dotyczy:

• osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,

• osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi,

• duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (w formie uproszczonej) są również zobowiązani rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 10000 zł.

Kto nie ma obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Nie mają obowiązku prowadzenia księgi osoby, które:

• opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,

• wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,

• wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

• dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Kto jest zwolniony z prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak:

  • rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności
  • wiek
  • stan zdrowia

naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Sposób prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Księgę przychodów i Rozchodów można prowadzić za pomocą:

  • programów komputerowych dostępnych na rynku
  • ręcznie za pomocą książki papierowej
  • w arkuszu kalkulacyjnym stworzonym samodzielnie.

 

W przypadku prowadzenia księgi przy użyciu komputera, warunkiem uznania księgi za prawidłową jest określenie na piśmie instrukcji obsługi programu komputerowego, a także sporządzania wydruków zapisów na koniec każdego miesiąca zgodnych ze wzorem księgi przedstawionej przez Ministerstwo Finansów.

Podatnik może zlecić prowadzenie ksiąg biuru rachunkowemu. Wówczas podatnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym urząd skarbowy.

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ od poswojsku dla Ciebie :)

MENU KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ

Księgowość Moduł II szkolenie PREMIUM

Finanse

to ogół zjawisk ekonomicznych w tym gospodarczych, związanych z akumulowaniem i podziałem środków pieniężnych. Druga popularna definicja finansów wskazuje, że finanse to stosunki ekonomiczne, które wynikają z gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych, czyli z ruchu pieniądza. Stąd wzięło się przekonanie finansistów, że najbardziej nieszczęśliwy pieniądz to taki który leży i nic nie zarabia.

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR.

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym