Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Rynek finansowy pieniądz inwestowanie pożyczanie papiery wartościowe wprowadzenie do finansów

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

flag language

Rynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe

Rynek finansowy zaczął się kształtować w Polsce po przemianach 1989 roku, na wzór rynków państw wysokouprzemysłowionych. Pojawiły się na rynku finansowym instrumenty wcześniej w naszym kraju nieznane oraz stworzone zostały instytucje rynku finansowego:

1. KPW - Komisja Papierów  Wartościowych - prawne regulowanie obrotu instrumentami finansowymi;

2. GPW - Giełda Papierów Wartościowych i KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - organizowanie obrotu instrumentami finansowymi.

Wraz z nowymi instrumentami pojawiły się nowe możliwości inwestowania środków pieniężnych i związane z nimi zupełnie nowe zagrożenia.

Rozważając zagadnienie inwestycji finansowych nie sposób pominąć - z powodu jego wagi - rynku akcji oraz rynku walutowego – FOREX. Inwestorzy inwestując powodują przepływanie środków finansowych – pieniędzy (walut) pomiędzy różnymi rynkami.

Rynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe - PIENIĄDZ

 

PIENIĄDZ KOSZTUJE TYLE SAMO,   ALE TYLKO PRZEZ UŁAMEK SEKUNDYRynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe wprowadzenie do finansów

Pieniądz stanowi powszechny ekwiwalent wymiany towarowej i jest pośrednikiem tej wymiany. Równocześnie działają na niego wszelkie czynniki, które mają wpływ na towar. Do najbardziej istotnych zaliczamy: 

  • popyt na pieniądz (daną walutę),
  • podaż pieniądza (danej waluty),
  • niedobór lub nadmiar pieniądza (danej waluty),
  • wartość w czasie oraz
  • wszelkie regulacje - ograniczenia nałożone przez władze monetarne na swobodną cyrkulację pieniądzem.

Czynniki te oraz wiele innych powodują, że podmioty mające do czynienia z pieniądzem, a w szczególności z przepływem strumieni pieniężnych muszą gospodarować nimi w taki sposób, aby minimalizować ryzyko i związane z nim straty, płynące z wahań stóp procentowych i kursów walut.

Jedną z podstawowych zasad, która powinna być stosowana w każdym przedsiębiorstwie, jest efektywne zarządzanie finansami. Działalność w tym zakresie powinna umożliwić z jednej strony pozyskiwanie środków na działalność przedsiębiorstwa, a z drugiej - ich jak najbardziej efektywne inwestowanie. Bardzo ważna  jest koordynacja pozyskiwania oraz inwestowania zasobów firmy.

 

Rynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW - PIENIĘDZY

 

Mówiąc o pozyskiwaniu środków finansowych należy dokonać ich podziału na:

  • środki potrzebne do działalności obrotowej firmy (okres czasu maksymalnie do jednego roku - zależy od długości cyklu produkcyjnego);
  • środki potrzebne do działalności inwestycyjnej (okres czasu powyżej jednego roku - zależy od rodzaju działalności firmy).

Działalność w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa powinna także prowadzić co najmniej do zachowania realnej wartości posiadanych (w tym także pozyskanych) zasobów i bardzo często przesądza ona o sukcesie lub też o porażce przedsiębiorstwa.

 

Rynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe - INWESTOWANIE

 

Najlepszym sposobem obrony realnej wartości posiadanych zasobów są różnego rodzaju inwestycje - można ich dokonywać w zakresie:

  • środków trwałych (budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, itp.);
  • wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje produkcyjne);
  • finansowych składników majątku trwałego (papiery wartościowe).

Można mówić o inwestycjach czynnych i biernych. Pierwsze z nich mają na celu powiększanie realnej wielkości zasobów firmy, natomiast drugie ograniczają się do utrzymania realnej wielkości jej zasobów. Nasuwa się tutaj pytanie: "Który z wymienionych rodzajów inwestycji powinny stosować przedsiębiorstwa?".

Odpowiedż na powyższe pytanie jest bardzo skomplikowana. Zasadniczo może wydawać się, że wystarczy, gdy przedsiębiorstwo obroni swój stan posiadania. Jest to jednak dość ryzykowny sposób postępowania, gdyż może okazać się niewystarczający do przetrwania przedsiębiorstwa - na przykład z powodu bardzo szybko rozwijającej się techniki. Z drugiej strony przedsiębiorcy stawiający na inwestycje czynne - muszą liczyć się z równoczesnym dużym wzrostem ryzyka, które bardzo często wzrasta w sposób proporcjonalny lub nawet większy od niego. Dlatego przedsiębiorstwa powinny dążyć do różnicowania swoich inwestycji w różnorodne przedsiewzięcia gospodarcze, czyli tworzyć tzw. portfele inwestycyjne, których ideą przewodnią jest zabezpieczenie ryzykownych przedsięwzięć innymi, dla których ryzyko można przyjąć jako bliskie zeru (np. obligacje Skarbu Państwa). Szczególnie ryzykowne są inwestycje przedsiębiorstwa na rynku finansowym, czyli na rynku, na którym zawierane są transakcje finansowe, polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, gdzie instrument finansowy można określić jako kontrakt regulujący pomiędzy dwoma stronami zależność finansową, w jakiej obydwie strony pozostają.

Rozważając działalność przedsiębiorstwa należy pamiętać, iż może ona być prowadzona w różnych obszarach oraz w różnych okresach czasu.

ciąg dalszy - patrz kolejna część: Rynek finansowy, pieniądz, inwestowanie, pożyczanie, papiery wartościowe wprowadzenie do finansów

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym