Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Zobowiązania przedsiębiorcy firm wobec ZUS co i kiedy należy płacić ZUS

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Zobowiązania przedsiębiorcy firm wobec ZUS co i kiedy należy płacić ZUS

 

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS

Przedsiębiorca, zarówno zatrudniający pracowników, jak i prowadzący działalność jako osoba fizyczna, ma obowiązek obliczenia i wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne składając następnie do ZUS-u miesięczne raporty (w przypadku zatrudniania pracowników) o wielkości wpłaconych składek. Każdy przedsiębiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne. Natomiast w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego i niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przedsiębiorca taki nie otrzyma zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy też zasiłku macierzyńskiego. Oprócz ubezpieczeń społecznych na przedsiębiorcy ciąży obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy oraz - w przypadku zatrudniania pracowników - na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsięiębiorca, zobowiązania wobec ZUS

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS: Wysokość składek

Wysokość składek - procent podstawy wymiaru składek:

 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy (2017 499,28 zł),
 • ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru (2017 204,62),
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy (2017 62,67),
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9% podstawy (2017 ..),
 • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy (2017 62,67),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% podstawy (2017 ..).
 • ubezpieczenie wypadkowe - od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru (2017 ..)
Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników i kształtuje się w przedziale od od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru.

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS Z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zwolnieni są Ci przedsiębiorcy, którzy są już objęci ubezpieczeniem z innego tytułu (np. pracują na umowę o pracę). W takiej sytuacji pozostaje jednak obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności.

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS: 2-letnia ulga na ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2017 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.). Za styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż: 117,12 zł (19,52%) na ubezpieczenie emerytalne 48,00 zł (8%) na ubezpieczenia rentowe 14,70 zł (2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 9,99 zł (1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu,że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą zapłacą niższą składkę na ZUS spełniając określone wymogi:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
 

Zobowiązania przedsiębiorcy, firm wobec ZUS - co i kiedy należy płacić ZUS: Terminy opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

BEZPŁATNE SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ od poswojsku dla Ciebie :)

MENU KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ

Księgowość Moduł II szkolenie PREMIUM

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Zobowiązania przedsiębiorcy firm wobec ZUS co i kiedy należy płacić ZUS.

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym