Dotacje 2016 podstawy kwoty fundusze cele wartość dofinansowania

Dotacje 2016 podstawy kwoty fundusze cele wartość dofinansowania

Fundusze Europejskie 2016 - w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Polska otrzyma kwotę dofinansowania 82,5 mld EURO (bezzwrotne dotacje UE, pożyczki, itp.).

Dotacje 2016 podstawy kwoty fundusze cele wartość dofinansowania

Dotacje unijne: Programy operacyjne polityki spójności

Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Inteligentny Rozwój (PO IR)

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Polska Cyfrowa (PO PC)

Polska Wschodnia (PO PW)

Pomoc Techniczna (PO PT)

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
i Europejski Instrument Sąsiedztwa

Dotacje unijne: Programy Regionalne (RPO)

Infrastruktura i Środowisko kwota dwóch funduszy: FS + EFRR = 27,41 mld euro

CEL GŁÓWNY PO IiŚ 2014-2020 - dotacje na:
Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej

PO IŚ 2016 dotacje z dwóch funduszy: FS oraz EFRR

OŚ PRIORYTETOWA
dotacje finansowane z: FS

PRIORYTET I (FS)
Zmniejszenie emisyjności gospodarki

PRIORYTET II (FS)
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

PRIORYTET III (FS)
Rozwój sieci drogowej ten-t i transportu multimodalnego

PRIORYTET V (FS)
Rozwój transportu kolejowego w Polsce

PRIORYTET VI (FS)
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

PRIORYTET X (FS)
Pomoc techniczna

dotacje finansowane z: EFRR

PRIORYTET IV (EFRR)
Infrastruktura drogowa dla miast

PRIORYTET VII (EFRR)
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

PRIORYTET VIII (EFRR)
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

PRIORYTET IX (EFRR)
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Inteligentny Rozwój 2016
EFRR = 8,61 mld euro

CEL GŁÓWNY PO IR

Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem
nakładów na B+R, w szczególności poprzez:
• wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
• podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
• zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

PO IR 2016 (jednofunduszowy )

OŚ PRIORYTETOWA II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I

OŚ PRIORYTETOWA I:
Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa

OŚ PRIORYTETOWA III:
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

OŚ PRIORYTETOWA IV:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

OŚ PRIORYTETOWA V:
Pomoc techniczna

Wiedza Edukacja Rozwój 2016
EFS = 4,69 mld euro

CEL GŁÓWNY PO WER 2014-2020
Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej

PO WER 2016
(jednofunduszowy )

Oś I: Osoby młode na rynku pracy
Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Oś III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Oś V: Wsparcie dla obszaru zdrowia
Oś VI: Pomoc techniczna

Polska Cyfrowa 2016
dotacje z funduszu EFRR = 2,17 mld Euro

CEL GŁÓWNY POPC - dotacje na:
Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa

OŚ PRIORYTETOWA I - dotacje na:
Powszechny dostęp do szybkiego internetu

OŚ PRIORYTETOWA II - dotacje na:
E-administracja i otwarty rząd

OŚ PRIORYTETOWA III - dotacje na::
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

OŚ PRIORYTETOWA IV - dotacje na:
Pomoc techniczna

Polska Wschodnia 2016 EFRR = 2 mld Euro

CEL GŁÓWNY
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

PO PW 2016 - dotacje z jedngo funduszu

OŚ PRIORYTETOWA I - dotacje na:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

OŚ PRIORYTETOWA II - dotacje na:
Nowoczesna infrastruktura samochodowa

OŚ PRIORYTETOWA III - dotacje na:
Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

OŚ PRIORYTETOWA IV - dotacje na:
Pomoc Techniczna

Pomoc Techniczna 2016
EFRR = 700 mln Euro

CEL GŁÓWNY
Celem PO Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania
polityki spójności w latach 2016.

Programy Regionalne - dotacje na:

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Dotacje 2016 podstawy kwoty fundusze cele wartość dofinansowania

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym