Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Futures kontrakt terminowy rynek giełda instrument pochodny derywaty

flag language

Futures kontrakt terminowy rynek giełda instrument pochodny derywaty

Poza instrumentami dłużnymi w krótkim okresie czasu szczególnie duże znaczenie posiadają tzw. pochodne instrumenty finansowe.

Pochodny instrument finansowy (instrument pochodny, derywatyw, futures) jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu (w szczególności papieru wartościowego), na który pochodny instrument został wystawiony. Instrumenty pochodne spełniają trzy podstawowe funkcje:

1. ubezpieczeniową - stosuje się derywatywy w celu zabezpieczenia się przeciwko wzrostowi (spadkowi) wartości instrumentu pierwotnego;

2. spekulacyjną - stosuje się derywatywy w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu (spadku) wartości instrumentu pierwotnego;

3. zapewniającą pożądaną strukturę przychodów.

Każdy instrument pochodny jest kontraktem charakteryzowanym przez przepływy pieniężne płacone lub otrzymywane przez uczestników tego kontraktu. W związku z tym można wyróżnić instrumenty :

1. oparte na kontraktach futures;

2. oparte na opcjach.

W przypadku transakcji futures zawsze występują dodatnie przepływy pieniężne - w terminach określonych kontraktem (terminach rozliczenia) wystąpi zawsze przepływ pieniężny, gdyż ten typ transakcji powoduje powstanie nieodwołalnego zobowiązania - konieczności wykonania kontraktu w z góry określonym terminie.

Podstawowe rodzaje tego typu transakcji podaje poniższy rysunek:

 

Futures kontrakt terminowy rynek giełda instrument pochodny derywaty

 

Futures kontrakt terminowy rynek giełda instrument pochodny derywaty

Najpopularniejszy w naszym kraju jest kontrakt na index WIG20 – szczegóły kontraktu futures na WIG20 znajdziesz w kolejnym poradniku.

Kontrakt futures - jest to instrument finansowy, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia w przyszłości transakcji na warunkach określonych w kontrakcie. Wystawiający kontrakt przyjmuje krótką pozycję i zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu kontraktu w ustalonym terminie. Nabywca kontraktu przyjmuje pozycję długą i zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej ceny po dostarczeniu przedmiotu kontraktu. Przedmiot kontraktu przyjmuje rolę instrumentu pierwotnego.

Z tym kontraktem wiążą się trzy różne ceny:

- cena kontraktu futures w dniu zawarcia kontraktu;

- cena kontraktu futures na rynku;

- cena bieżąca przedmiotu kontraktu.

Najczęściej kontrakty futures wystawiane są na:

1. waluty;

2. indeksy;

3. oprocentowanie papierów wartościowych;

4. towary.

Zobacz w menu podobne artykuły do: Futures kontrakt terminowy rynek giełda instrument pochodny derywaty

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym