Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów księgowość uproszczona księga podatkowa przychodów szkolenie bezpłatne

Lekcja 1. Kliknij jeden z poniższych linków, aby wyświetlić określony temat.
 • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE I OMÓWIENIE PODSTAW PRAWNYCH
 • PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • PODATKI POŚREDNIE I PODATKI BEZPOŚREDNIE
 • OGRANICZENIA PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI – POZWOLENIA, KONCESJE, LICENCJE, ITP.
 • PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODSTAWY
 • PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ A RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA INNE RODZAJE KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ
 • RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA: RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

Księga Przychodów i Rozchodów to nic innego jak dokumentacja działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorstwa. Zawiera ona zapisy księgowe dotyczące sprzedaży produktów i/lub usług oraz poniesionych kosztów działalności związanych z tą sprzedażą.

Sposób prowadzenia księgi, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz. 2807, z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988 oraz z 2010 r. Nr 252, poz. 1691), zwaną dalej „księgą”.

Natomiast jakie podmioty powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", wymienione zostało w art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

Obowiązek prowadzenia księgi zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Osoby opłacające podatek w formach zryczałtowanych tzn. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia księgi. Natomiast osoby opodatkowane na zasadach ogólnych według skali degresywnej 18 i 32% lub liniowej 19% są do tego obowiązane.

Podatnik składa w urzędzie skarbowym pismo informujące o wyborze zasady opodatkowania:

 • w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, przed jej rozpoczęciem
 • w przypadku kontynuacji działalności do 20 stycznia roku podatkowego - przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku.

Jeżeli zasady opodatkowania nie ulegają zmianie na kolejny rok to oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania składać nie trzeba.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są: (wzór księgi dla przedsiębiorcy,wzór księgi dla rolnika)

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,wykonujące działalność gospodarczą.

Ponadto obowiązek prowadzenia księgi dotyczy:

 • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi,
 • duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (w formie uproszczonej

 • są zobowiązani również rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza w roku podatkowym 10.000 zł.

 

Nie mają obowiązku prowadzenia księgi osoby, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Zwolnienie z prowadzenia księgi:

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak:

 • rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności
 • wiek
 • stan zdrowia

Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

PODATKI POŚREDNIE I PODATKI BEZPOŚREDNIE

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów otwieranie zamykanie

PODATKI POŚREDNIE I PODATKI BEZPOŚREDNIE

Podatek - przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawa poboru podatku - uregulowania prawne, których celem jest uzyskanie środków umożliwiających realizację funkcjonowania państwa.

Wysokie podatki wpływają negatywnie na rozwój gospodarczy kraju. Im wyższe wydatki państwa, tym wyższe podatki dla jego obywateli.

Podatki dzielą się na:

- podatki pośrednie:

podatek od towarów i usług VAT,

podatek akcyzowy,

- podatki bezpośrednie:

podatek dochodowy od osób fizycznych PIT,

podatek dochodowy od przedsiębiorstw CIT.

Podatki pośrednie stanowią rodzaj podatków związanych z zakupem towarów i usług. Typowymi podatkami pośrednimi są: podatek od towarów i usług (VAT

 • i podatek akcyzowy.

 

Podatek od towarów i usług (VAT płacony jest w momencie zakupu towarów i usług przez finalnego odbiorcę.

Firma, która zakupiła surowce, materiały używane do dalszej produkcji, może odliczyć sobie zapłacony podatek VAT, po to by nie został on naliczony podwójnie (pierwszy raz w momencie opodatkowania tych surowców, materiałów, po raz drugi przy opodatkowaniu finalnego produktu, wyrobu).

Obecnie do końca 2013 r. obowiązują 4 rodzaje stawek podatku VAT: stawka podstawowa 23%, stawka obniżona 8% dla niektórych towarów i usług, stawka obniżona 5% dla niektórych towarów, stawka zerowa 0% stosowana dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w eksporcie towarów pod pewnymi warunkami oraz zastrzeżeniami ujętymi w Dziale VIII ustawy o VAT.

Niektóre dostawy towarów i usług wymienione w art. 43 ustawy o VAT - są zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług (na fakturze taką sprzedaż w rubryce stawka podatku VAT oznaczamy jako „zw”, czyli zwolniona oraz podajemy symbol PKWiU towaru lub usługi).

Podatek akcyzowy jest specyficznym podatkiem od spożycia, płaconym w momencie zakupu niektórych towarów i usług przez finalnego odbiorcę. Typowymi towarami opodatkowanymi akcyzą są: alkohol, paliwa silnikowe oraz tytoń i zaliczane są do towarów uznawanych za luksusowe, jednak których spożycie państwo chce ograniczyć z przyczyn społecznych.

Stawki podatku ustalane są kwotowo lub procentowo, przy czym ustawodawca określa tylko górne granice stawek dla poszczególnych grup wyrobów.

Celem akcyzy jest zmniejszenie konsumpcji dóbr tzw. luksusowych ze względu na:

- szkodliwość dla środowiska (benzyna, olej napędowy),

- szkodliwość dla zdrowia obywateli (tytoń, alkohol).

Podatki pośrednie stanowią z reguły najpewniejsze i stabilne źródło dochodów budżetu państwa. Niezależnie od stanu koniunktury gospodarczej ludzie będą kupować towary i usługi niezbędne do życia.

Podatki bezpośrednie to rodzaj podatków związanych bezpośrednio z osiąganym przez podmiot (osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo dochodem. Im wyższy dochód tym wyższa jest kwota płaconego podatku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT płacony jest od dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego przez osoby fizyczne (rok podatkowy to np. okres od 01.01.2012 – 31.12.2012 r.). Jest to jeden z powszechnie używanych podatków we współczesnej gospodarce. Opodatkowana jest suma dochodów z wszystkich źródeł (umowa o pracę, umowa zlecenie, dzieło, działalność gospodarcza), poza tymi, które są na podstawie prawa zwolnione z podatku. Podstawą opodatkowania jest dochód, będący przychodem pomniejszonym o koszty uzyskania i o odliczone ulgi oraz kwoty wolne od opodatkowania.

Obecnie mamy podatek PIT w formie podatku progresywnego, ze stawkami opodatkowania 18% i 32% oraz podatek liniowy 19%. Podatnik na początku roku podatkowego sam wybiera z której formy opodatkowania będzie korzystał.

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT płacony jest od dochodów uzyskanych przez podmioty prawne, czyli spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji). Podatek obliczany jest od dochodu rozumianego jako łączny przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W Polsce stosuje się obecnie podatek CIT w formie podatku liniowego ze stawką 19%.

OGRANICZENIA PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI – POZWOLENIA, KONCESJE, LICENCJE, ITP.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

OGRANICZENIA PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI – POZWOLENIA, KONCESJE, LICENCJE, ITP.

Koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony.

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 • przewozów lotniczych;
 • prowadzenia kasyna gry.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany ustawy.

Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Ograniczenia zakresu swobody działalności gospodarczej mogą dotyczyć formy prawnej, jaką przybiera dana działalność:

- działalność maklerska może być prowadzona tylko przez spółkę akcyjną lub bank;

- banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych;

- giełda może być prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Licencja, zezwolenie oraz zgoda są pozwoleniami, które wydają właściwe organy państwa. Pozwalają one na prowadzenie działalności w wyznaczonym przez siebie zakresie, są przy tym warunkiem do tego koniecznym. Są to różnego rodzaju pozwolenia, które dotyczą działalności niekoncesjonowanych, a wszystkie ujęte są w zapisach ustawowych, gdzie wskazane są również warunki ich uzyskania. Każde zezwolenie jest wydawane w postaci decyzji administracyjnej.

Postępowanie o udzielenie pozwolenia uruchamiane jest przez samego przedsiębiorcę po złożeniu odpowiedniego wniosku do właściwego organu. Najczęściej, jeśli nie ma ku temu przeszkód, organ ten jest zobowiązany do udzielenia pozwolenia po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków. Czas pozwolenia przeważnie jest oznaczony, a przez okres korzystania z niego, przedsiębiorca podlega dodatkowej kontroli przez organ udzielający pozwolenia (lub inny określony w ustawie). Złamanie warunków wykonywania działalności reglamentowanej podlega sankcjom administracyjnym (odebranie pozwolenia), a nawet sankcjom karnym.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807; z późn zm.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODSTAWY

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODSTAWY

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 • audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną, czyli utwór nie musi być ukończony, aby korzystał z ochrony. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 • proste informacje prasowe.

Prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste oraz majątkowe. Pierwsze nie wygasają nigdy, są niezbywalne, nie można się ich zrzec czy przenieść na inną osobę.

Prawa pokrewne odnoszą się do dziedzin, takich jak: prawo do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań.

Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy. Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się, poza oznaczeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytułami utworów oraz datą sporządzenia, nazwisko lub firmę (nazwę producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwę organizacji radiowej lub telewizyjnej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2000.80.904)

PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ A RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA INNE RODZAJE KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ

PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ A RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA INNE RODZAJE KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ

Pełna rachunkowość

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są m.in. mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.). Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Podstawa prawna: USTAWA o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223) z późn. zmianami

Rachunkowość uproszczona - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem wg skali podatkowej 18% i 32%i stawką liniową 19%.

Podatnik składa w urzędzie skarbowym pismo informujące o wyborze zasady opodatkowania:

 • w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, przed jej rozpoczęciem
 • w przypadku kontynuacji działalności do 20 stycznia roku podatkowego - przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku.
 • Jeżeli zasady opodatkowania nie ulegają zmianie na kolejny rok to oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania składać nie trzeba.

Podmioty obowiązane do prowadzenia księgi, zwane dalej "podatnikami", prowadzą:

 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym; (wzór dodatkowo płatny)
 • ewidencję wyposażenia; (wzór dodatkowo płatny)
 • indywidualne (imienne
 • karty przychodów pracowników, zwane dalej "kartami przychodów". – dotyczy podatników zatrudniających pracowników na podstawie stosunku pracy(wzór dodatkowo płatny)
 • spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców
 • podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadówna koniec i początek każdego roku podatkowego, w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają możliwość wyboru pomiędzy KPiR a pełną księgowością do momentu osiągnięcia kwoty przychodów netto 1 200 000 euro według średniego kursu NBP z 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, której przekroczenie zmusza do zaprowadzenia pełnej księgowości - przedsiębiorcy nie mają już takiego wyboru i przechodzą na pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości - najbardziej rozbudowanej i skomplikowanej formy zapisu zdarzeń gospodarczych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988)

Rachunkowość uproszczona – Karta Podatkowa

Karta podatkowa. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość podatku płacona przez podatnika jest uzależniona od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność prowadzi oraz liczby zatrudnionych osób. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze i jest ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA: RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA: RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zależności od wykonywanych zawodów lub świadczonych usług wynosi: 20%; 17 %; 8,5%; 5,5%; 3%.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Ćwiczenia do rozwiązania - dostępne w szkoleniu płatnym.

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Księgowość uproszczona na podstawie Podatkowa księga przychodów i rozchodów zasady prowadzenia PKPiR szkolenie bezpłatne.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym