RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Aktywa pasywa szkolenie darmowe z pełnej księgowości

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Aktywa pasywa szkolenie darmowe z pełnej księgowości

Aktywa - pasywa - charakterystyka

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

AKTYWA FIRMY TO ZDJĘCIE (W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM) JEJ MAJĄTKU NA DANY DZIEŃ, PASYWA FIRMY TO SPOSOBY SFINANSOWANIA AKTYWÓW,

co oznacza, że zawsze musi być prawdziwe równanie:

PASYWA = AKTYWA

 

AKTYWA – majątek firmy na dany moment

są to zasoby majątkowe kontrolowane przez daną firmę (jednostkę gospodarczą), o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku zdarzeń (przeszłych), a które powinny spowodować w przyszłości wpływ do jednostki określonych korzyści ekonomicznych – wpływów finansowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych (Dowód księgowy − dokument stanowiący podstawę dokonania zapisu w księgach rachunkowych - np. faktura VAT, nota księgowa).

AKTYWA wg zasady wzrastającej płynności:

majątek trwały, aktywa trwałe

wartości niematerialne i prawne

rzeczowy majątek trwały, środki trwałe

finansowy majątek trwały

należności długoterminowe

majątek obrotowy, aktywa obrotowe

zapasy

materiały

produkcja niezakończona

produkty gotowe

towary

należności krótkoterminowe

finansowy majątek obrotowy

papiery wartościowe

środki pieniężne

PASYWA – źródła finansowania majątku (aktywów)

Pasywa według źródła pochodzenia zasobów majątkowych

Kapitał (fundusz) własny

kapitał (fundusz) podstawowy

należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

kapitał (fundusz) zapasowy

kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania

rezerwy na zobowiązania

zobowiązania długoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe

rozliczenia międzyokresowe

Masz pytanie? Aktywa? Pasywa? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Aktywa pasywa szkolenie darmowe z pełnej księgowości.

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym