RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Budowa i funkcjonowanie kont szkolenie online - kurs bezpłatny

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Kurs on-line: Budowa i funkcjonowanie kont szkolenie online - kurs bezpłatny - pochodzi ze szkolenia komercyjnego: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

szczegóły dotyczące szkolenia z pełnej księgowości ..

Budowa i funkcjonowanie kont księgowych - pełna księgowość

* Pojęcie i budowa konta

Konto księgowe –urządzenie ewidencyjne systemu rachunkowości, służące do bieżącego ujmowania  operacji gospodarczych.
Operacja gospodarcza – zdarzenie gospodarcze powoduje zmiany w składnikach bilansu i wpływa na RZiS. Główne cechy operacji gospodarczej:
 1. ścisły związek z przedmiotem działalności prowadzonej przez firmę,
 2. termin wystąpienia operacji – ściśle określony – data,
 3. wartościowe wyrażenie

 

Budowa konta księgowego pełna księgowość

Operacje dzielimy na:
 1. bezwynikowe - operacje bilansowe - powodują zmiany w składnikach bilansu przemieszczają się składniki bilansu - bilansowe operacje gospodarcze; np. spłata kredytu gotówką,
 2.operacje wynikowe – operacje prowadzące do powstania zysku lub straty, np. przychody ze sprzedaży produktu czy też usługi.

Budowa i funkcjonowanie kont - operacje bezwynikowe można podzielić na:
 operacje aktywne, powodujące zmiany wyłącznie w aktywach (suma bilansowa bez zmian),
 operacje pasywne, powodujące zmiany wyłącznie w pasywach (suma bilansowa bez zmian),
 operacje aktywno-pasywne zwiększające, wzrost aktyw i pasyw (suma bilansowa wzrasta),
 operacje aktywno-pasywne zmniejszające, spadek aktyw i pasyw (suma bilansowa maleje).
 
Zapisane na koncie w mierniku pieniężnym (wartościowym) operacje podlegają sumowaniu po każdej stronie konta, tworząc obroty konta - sumę zapisów po jednej.
Za pomocą Konta księgowego grupuje się jednorodne operacje gospodarcze celem odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika (aktywów, pasywów lub wyników).
W wyniku sumowania każdej ze stron konta, powstaje saldo konta będące różnicą pomiędzy obrotami konta. Konto księgowe może wykazać dwa rodzaje sald:
* saldo początkowe (Sp) – wskazuje stan składnika na początek okresu sprawozdawczego,
* saldo końcowe (Sk) – wskazuje stan składnika na koniec okresu sprawozdawczego.
Każde konto księgowe powinno zawierać elementy:
1. Nazwę konta
2. Symbol cyfrowy
3. Dane identyfikacyjne operacji, tj: datę dokonania operacji, datę zapisu, numer dowodu księgowego, treść operacji
4. Kwotę operacji

Konto księgowe dwustronne, tzw. ”konto teowe (T)” posiada dwie strony:
1. Strona lewa – Winien (Wn) lub Debet (Dt) - ewidencja operacji gospodarczych określanych jako: zapisanie w ciężar konta lub obciążenia konta,
2. Strona prawa – Ma (Ma) lub Credit (Ct) - ewidencja operacji gospodarczych określanych jako: zapisania na dobro konta lub uznania konta.

Budowa i funkcjonowanie kont - Funkcjonowanie konta księgowego:
1. założenie konta,
2. otwarcie konta,
3. ewidencja operacji gospodarczych,
4. zamknięcie konta.

* Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe

Budowa i funkcjonowanie kont - Konta księgowe dzieli się na:
1. Konta księgi głównej - konta bilansowe – służą do ewidencji składniki aktywów i pasywów bilansowych:
1. konto aktywne - odpowiada składnikom aktywów,
2. konto pasywne - odpowiada składnikom pasywów,
3. konto aktywno-pasywne – może występować jednocześnie po stronie aktywów i pasywów bilansu;
2. Konta wynikowe - procesowe – służą do ewidencji kosztów/strat i przychodów/zysków;
3. Konta ksiąg pomocniczych tzw. Analityka - konta analityczne – prowadzone do kont syntetycznych - księgi głównej - celem prowadzenia bardziej szczegółowej ewidencji.

* Dokonywanie działań księgowych na kontach
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości na kontach księgi głównej ewidencję prowadzi się zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (podwójnej ewidencji, podwójnego księgowania), zaś na kontach analitycznych zgodnie z zasadą pojedynczego zapisu (pojedynczej ewidencji, pojedynczego księgowania). 

 

Budowa i funkcjonowanie kont - Ewidencjonowanie zapisów konta: Środki pieniężne w gotówce (kasa)

 

Data
zapisu

Opis

Przychód
(strona Wn)

Rozchód
(strona Ma)

01-02-2015

Stan początkowy

500,00

 

05-02-2015

za f-ra 11/02/2015

500,00

 

05-02-2015

za f-ra 12/02/2015

1100,00

 

05-02-2015

zakup towaru

 

1800,00

 

Razem

2100,00

1800,00

07-01-2015

Stan końcowy (saldo)

300,00

 

 

Saldo konta na dzień 05-02-2015: ΣWn 2100,00 – ΣMa 1800,00 = Wn 300,00

 

Kurs on-line: Budowa i funkcjonowanie kont szkolenie online - kurs bezpłatny - pochodzi ze szkolenia komercyjnego: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

szczegóły dotyczące szkolenia z pełnej księgowości ..

zobacz podobne do: Budowa i funkcjonowanie kont w pełnej księgowości - menu

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym