RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Pełna księgowość elementy ewidencji księgowej na kontach

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Pełna księgowość elementy ewidencji księgowej na kontach

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

 

Lekcja 1 Elementy ewidencji księgowej

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych (Dowód księgowy − dokument stanowiący podstawę dokonania zapisu w księgach rachunkowych - np. faktura VAT, nota księgowa).

Księgi rachunkowe ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują zbiory zapisów księgowych (obrotów i sald) tworzących dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze oraz zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.

Saldo (łac. solidus) –w rachunkowości przedsiębiorstw stan konta księgowego wykazywany w danym momencie – dniu, jako różnica zapisów sum stron: "Wn" (Winien) i "Ma" konta. Saldo konta księgowego ustala stan ewidencjonowanego składnika na tym koncie (np. stan gotówki na koncie, salda rozrachunków z kontrahentem/ami). Saldo może - w zależności od rodzaju konta - występować po stronie "Winien" lub "Ma" (niektóre konta dopuszczają występowanie salda tylko po jednej stronie (np. konta ewidencjonujące środki trwałe, koszty działalności podstawowej).

Firma powinna prowadzić księgi rachunkowe w swojej siedzibie. Jednakże w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg jednostce uprawnionej - zgodnie z obowiązującymi przepisami - do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki,. Wówczas Kierownik firmy jest obowiązany:

 • powiadomić właściwy US (urząd skarbowy) o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibę jednostki,
 • umożliwić upoważnionym organom kontrolnym dostępność ksiąg rachunkowych do badania.

Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia zdarzeń:

 • dzień rozpoczęcia działalności,
 • początek każdego następnego roku obrotowego,
 • dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
 • dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Księgi rachunkowe zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń:

 • dzień kończący rok obrotowy,
 • dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

Księgi rachunkowe obejmują:

 • dziennik służący do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych - w dzienniku zapisy należy kolejno numerować, a sumy zapisów (obroty) liczyć w sposób ciągły
 • konta księgi głównej - pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych wprowadzane są salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonywane zapisy wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku
 • wykaz składników aktywów i pasywów
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
 • konta ksiąg pomocniczych tzw. analityka ( ewidencja analityczna)

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Pełna księgowość na podstawie polskich i europejskich norm prawnych i wytycznych - Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach - internetowy kurs księgowości on-line.

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym