RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w księgowości

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Lekcja 2
Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w księgowości

Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

* Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w
języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do
tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

* Bilans
jest sprawozdaniem zawierającym informacje o ogólnej sytuacji majątkowej ( wartości aktywów ) i finansowej ( wartości pasywów ) jednostki. Bilans jest statycznym ujęciem zasobów i ich finansowania w postaci dwóch stanów, tj. wielkości osiągniętej w końcu roku ubiegłego ( salda początkowe ) i z końca roku bieżącego ( salda końcowe ). Porównując salda określonych kont można ustalić, czy w danej jednostce występuje wzrost lub spadek stanu gotówki w okresie objętym sprawozdaniem, tj. w okresie międzybilansowym. Jednak bezpośrednio z bilansu nie można ustalić przyczyny stwierdzonych zmian w stanie gotówki.
Stąd też można powiedzieć, że bilans jest swoistą" fotografią" firmy w określonym momencie. Stan majątkowy czy kapitałów może z dnia na dzień ulec zmianie; można go także "zaplanować" na kilka miesięcy przed terminem, na który ma być sporządzony, np. można przedstawić określone pozycje bilansu ( np. stan zapasów ) w wymaganej wysokości, czy w korzystnej proporcji do innych pozycji  ( oczywiście w zgodzie z obowiązującymi zasadami rachunkowości ).

* Rachunek zysków i strat
jest sprawozdaniem informującym w jakim stopniu przychody osiągnięte w pewnym okresie pokrywają koszty, które poniesiono w celu uzyskania przychodów. Sprawozdanie to wykazując wynik finansowy netto dostarcza wiadomości o efektywności gospodarowania, zyskowności czy rentowności danej jednostki. Nie można jednak na podstawie informacji z rachunku zysków i strat - bez odpowiedniego przetworzenia i skorygowania danych - udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jakie powody doprowadziły do zwiększenia lub zmniejszenia zasobów gotówki w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.

* Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
sporządza się na podstawie :
* rachunku zysków i strat,
* bilansu,
* wybranych danych zawartych w informacji dodatkowej, a dotyczących zmian w roku obrotowym poszczególnych pozycji aktywów i pasywów jednostki oraz rozliczenia wyniku finansowego,
* danych ewidencji księgowej. 

Sprawozdanie z przepływu środków  ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł pochodzącymi - dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zostały zagospodarowane.
    
Informacja dodatkowa  - zawiera:
* dane liczbowe zamieszczone uprzednio w danych uzupełniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat,
* dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu z działalności, które to sprawozdanie było jednak i jest nadal sporządzane przez spółki kapitałowe i spółdzielnie, oraz inne informacje uznane za nieodzowne dla jasnego i wiernego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej.

 

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym