RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Wynik finansowy i podatki bezpłatne szkolenie z pełnej księgowości

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Wynik finansowy i podatki Szkolenie z pełnej księgowości

Lekcja 6
Wynik finansowy i podatki

* Wynik podatkowy a wynik bilansowy

Wynik finansowy, bilansowy, podatkowy – trzy różnice
Podejście bilansowe i podatkowe w obszarze przychodów i kosztów można sprowadzić do różnic trwałych i różnic przejściowych.

Różnice trwałe (stałe) pomiędzy przychodami i kosztami na bazie prawa bilansowego i podatkowego są nieodwracalne:
- określone koszty pomniejszające wynik finansowy nie są uznawane przez prawo podatkowe, powodując zwiększenie podstawy opodatkowania w stosunku do wyniku finansowego brutto.
- przychody stanowiące przychody rachunkowe są wolne (zwolnione) od opodatkowania, czyli pomniejszają podstawę opodatkowania w stosunku do wyniku finansowego brutto.

Dodatnie różnice trwałe w przychodach - dane przychody są przychodami według prawa bilansowego, ale nie stanowią przychodów stanowiących podstawę opodatkowania według stawki ogólnej dla ustalenia wymiaru podatku dochodowego w danym roku obrotowym ani w żadnym innym.
Ujemne różnice trwałe w przychodach - niektóre przychody stanowią przychody podatkowe, ale nie stanowią przychodów rachunkowych. Różnic tych z zasady nie ujmuje się w księgach rachunkowych, dlatego nie powiększają one wyniku finansowego, ale podwyższają przychody podatkowe, czyli także podstawę opodatkowania.

Wynik finansowy i podatki Szkolenie z pełnej księgowości

Różnice okresowe między wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym spowodowane są różnicami prawa bilansowego i podatkowego związanymi z momentem uznania danego przychodu za osiągnięty, a kosztu za poniesiony. W kolejnych okresach różnice te się wyrównują. Stąd konieczność dokonywania rozliczenia podatkowego w czasie, tzw. podatek odroczony.

Różnica okresowa dodatnia - podatek dochodowy naliczony od wyniku finansowego brutto (skorygowanego o różnice trwałe) jest wyższy niż bieżące zobowiązanie podatkowe podlegające w danym okresie zapłacie, co oznacza podatek księgowy wyższy niż podatek fiskalny. Różnica przejściowa ujemna - podatek dochodowy naliczony od wyniku finansowego brutto (skorygowanego o różnice trwałe) jest w danym okresie niższy od podatku dochodowego policzonego od wyniku podatkowego.

Rachunkowość pełna szkolenie rachunek zysków i strat

* Zasady ustalenia wyniku finansowego

Ogólna postać i budowa rachunku zysków i strat stanowiąca równocześnie schemat ustalenia wyniku finansowego
+
Przychody ze sprzedaży netto
-
Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
=
Zysk/strata na sprzedaży (brutto)
-
Koszty ogólne zarządu
-
Koszty sprzedaży
=
Zysk/strata na sprzedaży (netto)
+
Pozostałe przychody operacyjne
-
Pozostałe koszty operacyjne
=
Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT)
+
Przychody finansowe
-
Koszty finansowe
=
Zysk/strata na działalności gospodarczej
+
Zyski nadzwyczajne
-
Straty nadzwyczajne
=
Zysk/strata brutto
-
Podatek dochodowy
=
Zysk/strata netto

EBIT (ang. Earnings Before Deducting Interest and Taxes) – zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Wykorzystywany jest w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

* Ćwiczenia do rozwiązania.

 

Wynik finansowy i podatki Szkolenie z pełnej księgowości

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym