RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych działalność pozostała

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych działalność pozostała

Menu bezpłatnego szkolenia z księgowości / rachunkowości znajduje się w bocznym panelu

Lekcja 5 Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała

Ewidencja kosztów (ewidencja rodzajowa kosztów stanowi podstawę tego kursu) według rodzajów

Układ rodzajowy kosztów:

1. amortyzacja - zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2. materiały i energii - zużycie surowców, materiałów zapasowych, opakowań, energii, paliwa, książek, długopisów, płyt CD/DVD, itp.
3. usługi obce - transportowe, podwykonawstwo - obróbka obca, remontowe, telekomunikacyjne, najmu, leasingu, bankowe,

4. wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu,

5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – tzw. narzuty na płace - składki na ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę - ZUS, fundusz pracy i FGŚP i inne świadczenia na rzecz pracowników: na bhp, szkolenia, ochronę zdrowia,

6. podatki i opłaty - od nieruchomości, środków transportu i opłaty: skarbowe, urzędowe - administracyjne, sądowe, itp.

7. pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, reklama i promocja nie ujęta w innych pozycjach.

Rachunkowość wprowadzenie

Układ funkcjonalny - dzieli koszty według miejsc ich powstawania:

1. koszty działalności podstawowej produkcyjnej, handlowej, usługowej

2. koszty wydziałowe - koszty pośrednie wytwarzania zlokalizowane na wydziałach produkcji podstawowej, (np. amortyzacja i remont maszyn, transport wewnętrzny, zużyte narzędzia, itp.

3. koszty zarządu - wynagrodzenia kierownictwa firmy i ogólnego zarządu, koszty podróży służbowych, łączności, biurowe, reprezentacji i reklamy firmy, itp.

4. koszty zakupu – ponoszone bezpośrednio przy zakupie materiałów jak np. załadunku i wyładunku, przewozu, ubezpieczenia w trakcie transportu, itp.

5. koszty sprzedaży - związane ze sprzedawanymi wyrobami, np.: reklamę, promocję, opakowanie, załadunek i wyładunek, ubezpieczenia

6. koszty działalności pomocniczej - koszty poszczególnych wydziałów: remontowego, transportowego, socjalnego np. stołówki, itp.

Układ kalkulacyjny - pozycje kalkulacyjne niezbędne do obliczenia kosztu wytworzenia produktu

* koszty bezpośrednie (materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie)

* koszty pośrednie (koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty sprzedaży.

* Ewidencja kosztów według rodzajów i według miejsc powstawania

KOSZTY RODZAJOWE- koszty proste bieżącej działalności - faktycznie poniesione

Przykładowe koszty rodzajowe

1. Zużycie materiałów i energii:

* zużycie materiałów podstawowych

* zużycie materiałów pomocniczych

* zużycie opakowań

* zużycie materiałów biurowych

* zużycie energii elektrycznej

* zużycie energii cieplnej

* zużycie wody

2. Usługi obce:

o transportowe

* budowlane

* remontowe

* składowania

* telekomunikacyjne

* pocztowe

* reklamowe

* informatyczne

* bankowe

3. Podatki i opłaty:

* opłaty skarbowe

* opłaty sądowe i notarialne

* podatek od nieruchomości

* podatek od środków transportu

* podatek akcyzowy

* opłaty za użytkowanie gruntów

4. Wynagrodzenia:

* wartości wynagrodzenia brutto

* wartości świadczeń w naturze

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń:

* składki ubezpieczeń społecznych opłaconych ze środków pracodawcy

* składki na FP

* składki na ZFŚS

* świadczenia związane z BHP

* szkolenie pracowników

6. Amortyzacja:

* planowe zużycie wartości niematerialnych i prawnych

* planowe zużycie środków trwałych

7. Pozostałe koszty:

* delegacje krajowe i zagraniczne

* ubezpieczenia majątkowe

* koszty reprezentacji i reklamy

* ryczałt za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych.

* Ewidencja przychodów

Przychód – uzyskany lub należny (w zależności od metody kasowej czy memoriałowej) wpływ wartości - zwykle w postaci środków pieniężnych - w ramach działalności gospodarczej. Czasami zamiast środków pieniężnych może wpłynąć tzw. barter w postaci świadczonej usługi czy wymiany towarowej.

Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży produktów, towarów i usług netto bez podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym.

Przychody powodują zwiększenie aktywów podmiotu gospodarczego lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja w.w.) wynikające z dostarczenia produktów i/lub usług.

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości dzielą przychody na:

* przychody ze sprzedaży (produktów i usług)

* przychody finansowe (z operacji finansowych typu: dywidendy, otrzymane odsetki)

* przychody operacyjne (np. zbycie środków trwałych, odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych)

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych działalność pozostała.

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym