Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Stan z 2011 roku - obecnie coraz sprawniej funkcjonuje tzw.: Jedno okienko". ObecnieFirmę można także zaresjestrować elektronicznie.

 

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Rejestracja w urzędzie

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy dokonać zgłoszenia na odpowiednich urzędowych formularzach w odpowiednich urzędach (obecnie można to zrobić w tzw. Jednym okienku), wyrobić pieczątkę firmy i założyć konto bankowe.

Rejestracja

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Urząd Miasta/Sąd Gospodarczy

Osoby fizyczne dokonują zgłoszenia w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy - (INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA), natomiast spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zgłoszeniu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej należy wypełnić co najmniej wszystkie pola oznaczone gwiazdką, w szczególności należy podać: oznaczenie przedsiębiorcy czyli: imię i nazwisko, nazwę - jeżeli działalność będzie wykonywana pod nazwą, PESEL, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej wg PKD, czyli podać kod PKD i jego opis. Książka z kodami znajduje się w Urzędach Miast w Wydziale Ewidencji, aby sprawniej i szybciej podać przedmiot działalności jaką mamy zamiar podjąć najlepiej jest poprosić o pomoc urzędnika/czkę. Należy również podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Opłata za wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej wynosi obecnie 0 zł.
Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Po złożeniu wniosku urząd gminy (miasta) ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Gdy już będziemy w jego posiadaniu, warto zrobić kilka odbitek ksero, które przydadzą się przy załatwianiu następnych spraw w urzędach.
We wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać m.in. nazwę firmy, pod którą działa przedsiębiorca, siedzibę i adres, wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej oraz informacje dodatkowe. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KRS lub w jego oddziałach (np. w Łodzi).

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Urząd Statystyczny

REGON przedsiębiorca uzyska na bazie złożonego druku EDG-1 (w Urzędzie Miasta/Gminy).

Urząd statystyczny

Założenie konta bankowego

Do prowadzenia operacji biznesowych musimy założyć konto firmowe niezależnie od tego czy to będzie mała (jednoosobowa) czy duża firma. Numer konta będzie nam potrzebny do dokonywania przelewów np. składek ZUS czy podatków do Urzędu Skarbowego. Ponadto obowiązkowo trzeba przeprowadzać operacje finansowe za pośrednictwem banku, gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro. Do banku należy udać się z dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON-em, NIP-em, jeśli już w tym momencie posiadamy te dane oraz koniecznie z pieczątką firmową. Wybór banku zależy tylko i wyłącznie od nas. Dobrze jest sprawdzić, który bank ma dla nas najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, wielkość prowizji za dokonywanie przelewów.

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Urząd Skarbowy

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej należy w Urzędzie Skarbowym złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (do podatku dochodowego). Urząd Skarbowy nadaje przedsiębiorcy nr NIP (numer identyfikacji podatkowej); w przypadku zmiany danych składamy także druk aktualizujący EDG-1. To jest najprostsza procedura. O wiele więcej trudności będzie z wybraniem formy opodatkowania firmy.

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

W przypadku zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (podatku VAT) należy również złożyć VAT-R.

Urząd skarbowy

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: ZUS

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy wypełnić:

druk ZUS ZUA celem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZCNA celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i/lub małżonka

Do ZUS musimy się zgłosić najpóźniej 7 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoby wykonujące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Tylko chorobowe jest dobrowolne. Ale jeżeli przedsiębiorca go nie opłaca - w przypadku choroby nie otrzyma żadnych pieniędzy z ZUS. Z ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca może skorzystać dopiero po 6 m-cach opłacania składki.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien m.in. odwiedzić:
  1. PIP
  2. SANEPID
  3. elektryka z uprawnieniami
  4. straż pożarną lub sklep z gaśnicami
  5. ubezpieczyciela (OC oraz majątek)
  6. kominiarza
  7. lekarza (badania lekarskie)

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym