cms

Drupal CMS website development in Drupal

flag language

Drupal CMS website development in Drupal

Niezdefiniowany

Drupal CMS Content Management System - System Zarządzania Treścią strony www na Drupalu

flag language

Polski

Drupal CMS Content Management System - Website Content Management System on Drupal

flag language

Niezdefiniowany

Drupal CMS tworzenie stron www w Drupalu

flag language

Drupal CMS tworzenie stron www w Drupalu

Polski

The Best Content Management System - Content Management System (CMS): Drupal, Joomla, WordPress

flag language

The Best Content Management System - Content Management System (CMS): Drupal, Joomla, WordPress

Niezdefiniowany

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML CSS PHP SQL SEO CMS

flag language

 

Internet, nowoczesne technologie internetowe, aplikacje internetowe i wiele, wiele innych mniej lub bardziej skomplikowanych nazw. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia kilku najważniejszych i najbardziej popularnych pojęć związanych z technologiami internetowymi.

 

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

HTML - co to jest?

HyperText Markup Language – język oparty na znacznikach (tagach HTML) przeznaczony do tworzenia stron internetowych. Z jego pomocą możemy panować nad układem i strukturą strony WWW „układając” elementy strony. Coraz częściej używany również do tworzenia szablonów wiadomości e-mail.

 

CSS - co to jest?

Kaskadowe arkusze stylów (CSS;  Cascading Style Sheets) – język służący do opisu wyglądu naszej strony. Dzięki CSS możemy zmieniać sposób wyświetlania składających się na nią elementów: czcionek, odnośników, marginesów, pozycja danego elementu względem okna przeglądarki lub innych elementów.

 

PHP - co to jest?

Obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany  do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Skrypty PHP mogą być użyte do wyświetlania kodu HTML, ale mogą być również w nim zagnieżdżone – otrzymamy wówczas tzw. dynamiczną stronę WWW. Użycie PHP znacznie przyśpiesza pracę nawet nad prostymi stronami oraz otwiera drogę do zaawansowanych rozwiązań.

Polski

Explanation of terms - what is it: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

flag language

 

Internet, modern internet technologies, internet applications and many, many more more or less complicated names. Below you will find explanations of some of the most important and popular concepts related to internet technologies.

 

Explanation of terms - what is it: HTML,   CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

HTML - what is it?

HyperText Markup Language - a tag-based language (HTML tags) designed for creating websites. With its help, we can control the layout and structure of the website by "arranging" page elements. Increasingly used also for creating e-mail templates.

 

CSS - what is it?

  Cascading Style Sheets (CSS; Cascading Style Sheets) - a language used to describe the appearance of our site. Thanks to CSS, we can change the display of its components: fonts, references, margins, the position of a given element relative to the browser window or other elements.

 

PHP - what is it?

An object-oriented scripting programming language designed   to generate websites in real time. PHP scripts can be used to display HTML code, but they can also be nested in it - we will get the so-called dynamic website. Using PHP significantly speeds up work even on simple pages and opens the way to advanced solutions.

Niezdefiniowany

Najlepszy System Zarządzania Treścią – Content Management System CMS: Drupal, Joomla, WordPress

flag language

Najlepszy System Zarządzania Treścią – Content Management System (CMS): Drupal, Joomla, WordPress

Polski
Subskrybuj RSS - cms
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym