Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Dokumentacja dodatkowa - do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

 Lekcja 2

Dokumentacja dodatkowa - do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

* Rozliczanie środków trwałych i wyposażenia w księgowości uproszczonej, ćwiczenia
* Rozliczanie kosztów użytkowania majątku prywatnego właściciela/ki (np. samochodu, budynku, itp.) w księgowości uproszczonej,
* Podstawy rozliczania pracowników,
* Ewidencja ZUS,
* Ewidencja sprzedaży VAT – podstawy,
* Ewidencja zakupu VAT – podstawy,
* Ćwiczenia do rozwiązania.

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !


* Rozliczanie środków trwałych i wyposażenia w księgowości uproszczonej

Ewidencja środków trwałych (wzór dodatkowo płatny)
Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ewidencją środków trwałych objęte są przedmioty/składniki wykorzystywane na potrzeby działalności firmy, których wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów przekracza 3500 zł. Okres użytkowania jest dłuższy niż rok.
Podatnik jest obowiązany dokonać zapisów w ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania środków trwałych do używania.
Środkami trwałymi są wszelkie nieruchomości oraz rzeczy ruchome, będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, których przewidywany okres użytkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika wynosić będzie więcej niż rok. Aby można było mówić o środkach trwałych, muszą być spełnione dwa warunki: nieruchomości lub rzeczy ruchome muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia do używania.
Jeżeli podatnik wprowadzi składnik majątku do ewidencji środków trwałych i jego wartość będzie niższa lub równa kwocie 3.500 zł, ma on wówczas prawo do dokonania jego jednorazowego odpisu - cała kwota zaliczana jest w koszty w miesiącu oddania do użytkowania takiego środka trwałego lub w miesiącu następnym. Jeżeli podatnik nie wprowadzi takiego składnika majątku do ewidencji środków trwałych,  należy wpisać taki składnik do ewidencji wyposażenia, o ile jego wartość przekroczyła kwotę 1.500 zł.
Gdy wartość początkowa środka trwałego przekracza 3500 zł, wydatek na jego nabycie może być rozliczany w koszty tylko za pomocą amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne środka trwałego dokonywane są wg obowiązujących przepisów z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wg stawek amortyzacyjnych określanych po przyjęciu do użytkowania.

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

Ewidencja wyposażenia 

Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku  Dz. U. 2010 nr 51 poz 37.

* Rozliczanie kosztów użytkowania majątku prywatnego właściciela/ki (np. samochodu, budynku, itp.) w księgowości uproszczonej

Wielu małych przedsiębiorców prowadzi swoją działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Problem stanowi rozliczenie kosztów, które przypadają na tą część mieszkania, która przypada na wykorzystywaną działalność gospodarczą. Najczęściej podatnik wykorzystuje dla potrzeb swojej firmy np. jeden pokój z całego mieszkania. Wówczas powinien on ustalić, jaka proporcja kosztów związanych z używaniem mieszkania przypada na ten pokój, aby móc wydatki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W przepisach podatkowych nie ma konkretnych informacji jak należy podzielić koszty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w prywatnym mieszkaniu w stosunku do pozostałego lokalu mieszkalnego. Podatnik może "rozdzielać" koszty za pomocą ustalonego współczynnika, np. procentowy udział powierzchni mieszkania przeznaczonej na działalność do ogólnej powierzchni mieszkania. 

W przypadku rozliczenia czynszu za mieszkanie ..

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

* Podstawy rozliczania pracowników

Wynagrodzenie brutto pracownika, zawiera w sobie wynagrodzenie netto wypłacane „do ręki” oraz składki ZUS obciążające pracownika i podatek  dochodowy – stanowi ono dla pracodawcy koszt poniesiony z tytułu wypłaty wynagrodzenia. Kolumna 12 KPiR  jest kolumną kosztową - w niej księgujemy wynagrodzenia wypłacane pracownikom zarówno w gotówce jak i naturze. Wynagrodzenie w kol. 12 ujmujemy w wartości brutto.
W kolumnie tej księgujemy również inne składniki wynagrodzenia-takie jak premie, wynagrodzenie za czas choroby, urlopu, nadgodziny.

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

* Ewidencja sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług:
Nie ma określonego wzoru ewidencji sprzedaży VAT, zgodnie z ustawą powinna ona gwarantować prawidłowe ustalenie wartości podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zwrotu, z uwzględnieniem zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. Ewidencja sprzedaży musi również umożliwić rozbicie sprzedaży według stawek podatku.
Ewidencje podatkowe umożliwiają podatnikowi prawidłowe wypełnienie deklaracji, natomiast organ podatkowy może na podstawie tych ewidencji (i oczywiście dokumentów źródłowych) stwierdzić, czy podatnik faktycznie prawidłowo wypełnił deklarację. Podatnik VAT czynny musi prowadzić m.in. ewidencje w zakresie podatku od towarów i usług. Jedną z takich ewidencji jest ewidencja sprzedaży.
Przepisy wskazują, że podatnik VAT ma obowiązek prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do określenia:

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

* Ewidencja zakupu VAT
Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu VAT dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług:
Nie ma określonego wzoru ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zgodnie z ustawą powinna ona jednak gwarantować prawidłowe ustalenie wartości podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zwrotu, z uwzględnieniem zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. Ewidencja sprzedaży musi również umożliwić rozbicie zakupu według stawek podatku.
Ewidencja zakupów VAT powinna zawierać przede wszystkim:
* wartość netto zakupów,

Teoria, ćwiczenia praktyczne, Test zaliczeniowy, Certyfikat i kontakt z doświadczonym trenerem - to wszystko w ramach naszego szkolenia on-line z księgowości MII Księgowość uproszczona na podstawie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia! Serdecznie zapraszamy do pełnej wersji szkolenia e-learning: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - profesjonalne szkolenie on-line wraz z warsztatami !

 

* Ćwiczenia do rozwiązania.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym