RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w pełnej księgowości – działalność podstawowa

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Lekcja 4
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w pełnej księgowości – działalność podstawowa

* Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na kontach
Zespołu 0 – Aktywa trwałe
010 Środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
070 Umorzenie środków trwałych
075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
079 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
080 Środki trwałe w budowie
Korespondują  one z kontami Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
oraz kontami Zespołu 2 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
czyli 210 Rozrachunki z dostawcami


* Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych

Ewidencja zapasów prowadzona jest na kontach zespołu 3 – Materiały i towary
300 Rozliczenie zakupu
310  Materiały
330 Towary
Koresponduje z kontami Zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
200 Rozrachunki z odbiorcami
220 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
oraz z kontami Zespołu 1  – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
100 Kasa
130 Rachunek bieżący


Ewidencja należności prowadzona jest na kontach : Zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
200 Rozrachunki z odbiorcami
220 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
Koresponduje z kontami Zespołu 1  – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
100 Kasa
130 Rachunek bieżący


Ewidencja środków pieniężnych prowadzona jest na kontach: Zespołu 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
100 Kasa
130 Rachunek bieżący
135 Inne środki pieniężne
138 Kredyty bankowe długoterminowe
139 Kredyty bankowe krótkoterminowe
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe
Koresponduje z kontami Zesołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
200 Rozrachunki z odbiorcami
201 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki


* Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych

Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych prowadzona jest na kontach  Zespołu 8 – Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy tj.:
801 Kapitał zakładowy
802 Kapitał zapasowy
803 Kapitał rezerwowy
804 Kapitał z aktualizacji wyceny
820 Rozliczenie wyniku finansowego
840 Rezerwy
845 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852 Inne fundusze specjalne
860 Wynik finansowy

* Ewidencja zobowiązań

Ewidencja zobowiązań prowadzona jest na kontach : Zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia
201 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
Koresponduje z kontami Zespołu 1  – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe
100 Kasa
130 Rachunek bieżący

 

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Portal jest utrzymywany z reklam, więc nie narzekaj proszę :)

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym