Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: otwieranie i zamykanie ksiąg - szkolenie bezpłatne

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Dokumentacja księgowa

Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zakładowego planu kont - (wzór i omówienia dokumentacji – zobacz w Ćwiczeniach)
b) wykazu ksiąg rachunkowych -opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
c) opisu systemu przetwarzania danych -opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III

 


propozycja dla Ciebie:

Szkolenia elearning bezpłatne, to jedynie tekst. Zobacz jak dla porównania wyglądają nasze kursy on-line w wersji komercyjnej:

https://poswojsku.eu/poswojsku/Produkcje-multimedialne-nowoczesne-interaktywne-projekty-pomysl-kreatywne-wykonanie-fachowe-doradztwo-przy-produkcjach-multimedialnych.html

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium – znajdują się w lewym bocznym menu na www.poswojsku.info , a po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - kursy w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info

 


UWAGA! Na poswojsku.info znajdują się bezpłatne wersje profesjonalnych szkoleń, z zakresem tematycznym ograniczonym do minimum. Na poswojsku.info możesz jedynie poczytać podstawowe materiały szkoleniowe (e-learning) - nie oczekuj żadnego wsparcia od trenerów, nie otrzymasz także żadnego certyfikatu.

U nas większość szkoleń - materiałów edukacyjnych - możesz nabyć w jednej z trzech postaci:

1. ebook - materiały edukacyjne - zobacz szczegóły ..

2. szkolenie internetowe bez wsparcia trenera, największa różnica w porównaniu z ebookiem, to interaktywne materiały, no i przede wszystkim możliwość zaliczenia testu zaliczeniowego i otrzymania Certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

3. szkolenie internetowe ze wsparciem trenera, otrzymujesz wszystko to samo co w punkcie 2. (materiały, Certyfikat), ale dodatkowo otrzymujesz WARSZTATY wirtualne z trenerem/ką - zobacz opisy szkoleń elearning (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

Jeżeli szukasz w pełni profesjonalnych szkoleń e-learning wraz ze wsparciem trenerów (profesjonalistów w danym temacie szkoleniowym), testem zaliczeniowym i Certyfikatem ukończenia szkolenia   - zapraszamy na nasz portal szkoleniowy - elearning: www.nauka.poswojsku.pl . Szczegółowe informacje na temat naszych profesjonalnych szkoleń on-line znajdzeisz także tutaj na www.poswojsku.info w zakładce SZKOLENIA eLEARNING.

DLACZEGO WARTO ZAKUPIĆ PEŁNĄ WERSJĘ SZKOLENIA? - ze wsparciem trenera - zrozumiesz nawet najtrudniejsze zagadnienia - masz pytania - napisz do nas: szkolenia@poswojsku.info .


Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inne podstawy prawne regulujące te zasady to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów  i sald, które tworzą:

 1. Dziennik - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
 2. Księga główna - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
 3. Księgi pomocnicze - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
 4. Inwentarzopis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III
 5. Zestawienie obrotów i sald - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III

Według Ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Księgi rachunkowe uznaje się za:

 • rzetelne - opis w  wersji PREMIUM
 •  prowadzone bezbłędnie - opis wwersji PREMIUM
 • sprawdzalne - opis wwersji PREMIUM
 • prowadzone bieżąco - opis wwersji PREMIUM

Otwieranie i zamykanie ksiąg

Księgi rachunkowe otwieramy:

 • Na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Na początek okresu rachunkowego ( 1 styczeń każdego roku)
 • Zmiana formy prawnej jednostki

Zamykanie – analogiczne:

 • Na koniec okresu rachunkowego
 • W przypadku zamknięcia przedsiębiorstwa
 • Zmiana formy prawnej jednostki 

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

SKŁADNIKI KSIĄG RACHUNKOWYCH to:

1) dziennik - opis wwersji PREMIUM

2) księga główna - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III

3) księgi pomocnicze - opis w wersji PREMIUM- wzór w MODULE III

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych - opis w wersji PREMIUM

5) zestawienie składników aktywów i pasywów (inwentarz) - opis w wersji PREMIUM

 


propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium – znajdują się w lewym bocznym menu na www.poswojsku.info , a po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - kursy w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info


 

DOWODY KSIĘGOWE

Dowód księgowy - to pisemne stwierdzenie zaistnienia operacji gospodarczej. Każda ewidencja musi zostać podparta dowodem księgowym.

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dowody księgowe powinny być rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej w/w dane wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

KLASYFIKACJA DOWODÓW KSIĘGOWYCH: (przykłady i omówienie w ćwiczeniach)

Ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe dzielimy na:

1) Dowody obce –opis w wersji PREMIUM

2) Dowody własne – opis w wersji PREMIUM

 Ze względu na ich przeznaczenie:

1) Dowody wewnętrzne – opis w wersji PREMIUM

2) Dowody zewnętrzne – opis w wersji PREMIUM

 

Ze względu na etapy sporządzania:

1) Dowody źródłowe – opis w wersji PREMIUM

2) Dowody wtórne – opis w wersji PREMIUM

 

Ze względu na cel ich wystawienia:

1) Dowody dyspozycyjne – opis w wersji PREMIUM

2) Dowody wykonawcze – opis w wersji PREMIUM

3) Dowody pośrednie – Dowody dyspozycyjno-wykonawcze – opis w wersji PREMIUM


propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium – znajdują się w lewym bocznym menu na www.poswojsku.info , a po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - kursy w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info


 

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym